Kulturministeren svikter skogfinnene

Den nye kulturministeren Annette Trettebergstuen (A) følger i Solbergregjeringas spor og svikter skogfinnene.
I dagens nettutgave av Vårt Land (11.11.21) gir hun full støtte til sitt politiserende embetsverk, som har forsynt henne med maktsvada og viser at minoritetsrettigheter er helt uten interesse. INGEN PENGER UTEN UNDERKASTELSE OG TVANGSASSIMILERING.

Høring i Kommunalkomiteen 9.11.2021

Norges museumsforbund tok opp bl.a. behovet for styrking av driftsmiddeltilskuddet til Norsk Skogfinsk Museum. Når det først er avsatt byggemidler, må det nye museet også fylles med innhold. Innlegget starter ved 25:45.

Deretter kommer innlegg fra Nasjonale minoriteter i Norge, og Faggruppen for den kollektive oppreisningen for romanifolket/taterne.

https://www.stortinget.no/kommunalkomiteen-9.11.21

 

Høring i Kulturkomiteen 8.11.21

 Fra mandagens budsjetthøring. Skogfinneforeningen og Norsk Skogfinsk Museum satte skapet på plass.

Hør og se opptaket fra Kulturkomiteen her

 


 Her troikaen fra museet og foreningen etter høring.

Sprengstoffet i Telemarksrapporten

Taternes Landsforening har gått en ny runde på Telemarksrapporten og laget et sammendrag der de viktigste funnene trekkes fram.
Her avdekkes en rekke skandaløse forhold rundt statens håndtering av de nasjonale minoritetene.

images/PDF/Telemarksforsk_TL_sammendrag 

 Hele Telemarksrapporten ligger her:
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/kulturell-berikelse-politisk-besvaer/3597/

Fellesuttalelse fra minoritetsmøtet 6.11.2021

Forsamlingen av minoritetsrepresentanter vedtok enstemmig denne uttalelsen om statens behandling av skogfinnenes museumssak:

Deltakerne på møtet 6. november 2021 på Litteraturhuset i Oslo om de nasjonale minoritetenes situasjon i Norge tar sterk avstand fra Kulturdepartementets paternalistiske og minoritetsfiendtlige behandling av skogfinnenes museumsbyggesak, og krever at midlene som Stortinget har bevilget blir utløst omgående. Som nasjonal minoritet har skogfinnene rett til å forvalte sin egen historie uansett hvordan staten organiserer museumsfeltet forøvrig.

Tilstedeværende:

Skogfinneforeningen

Kven Østlandet

Kvensk-Finsk Riksforbund

Taternes Landsforening

Det Mosaiske Trossamfund i Oslo

Innspill til Kulturkomiteen

Foreningen har sendt innspill til Kulturkomiteens høring 9. november, og kommer til å møte opp med et muntlig innlegg også. 

Høringsinnspill fra Skogfinneforeningen

Høring: Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)
Innspillsdato: 24.10.2021

Fra Skogfinneforeningen: Skjær gjennom i museumssaken!

Til Kulturkomiteen, nov. 2021 

Skogfinneforeningen, stiftet i januar 2021, organiserer alle skogfinner, men prioriterer i første omgang vestbygdene på Østlandet som har vært mest usynlige til nå.
Et nytt museumsbygg og en styrking av Norsk Skogfinsk Museum som nasjonalt kompetansesenter for den skogfinske minoriteten står øverst på vår sakliste.

Vi konstaterer at Kulturdepartementet gjennom et par tiår har sett med stor skepsis på slike planer, og har lagt mye energi i å bremse dem og styre prosjektet inn i sin egen strukturplan for museumssektoren.

Kommisjonen lover oppgjør

Leder for Sannhets- og forsoningskommisjonen Dagfinn Høybråten lover et grundig oppgjør med fornorskingspolitikken. 

https://www.vg.no/nyheter/kommisjonen

Trusselbrevet

Kulturdepartementets siste brev før regjeringsskiftet er en trussel.
Enten får NSM innordne seg under Anno, eller det blir ingen utbetalinger.

I tillegg tillater departementet seg å belære skogfinnene om hvordan den europeiske Rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter skal forstås – nemlig at de skal gjøre som de får beskjed om av staten. Det er selvfølgelig en pyramidal misforståelse: Rammekonvensjonen er ment som et vern nettopp mot denne paternalismen.

Det departementet aldri har vlllet forstå er at det er minoritetsperspektivet som er grunnlaget for at NSM ikke vil la seg assimilere i Anno. Som nasjonalt kompetansesenter for minoriteten skogfinner, passer ikke NSM inn i den museumsstrukturen departementet har drømt om.

Vi kjemper videre.

images/PDF/Statsbudsjettet_2021_-Trusselbrev

Fra folket:

Lureskilling til NSM

Etter et nytt møte mellom NSM og statssekretær Emma Lind 5. oktober er det kommet tilsagn om en liten utbetaling av de bevilgede midlene til byggeprosjektet. Men igjen er det knyttet vilkår til utbetalingen: Anno skal inn.

Fem timer etter møtet mottok NSM et tildelingsbrev på 2,5 MNOK, dvs. halve beløpet avsatt for 2021. Til denne overføringen knyttes betingelser om at

- totale byggekostnader skal stå fast på 106 MNOK, et beløp som ikke vil bli justert iht. KPI eller økte materialkostnader (trevarepriser)

- NSM og Anno kommer til enighet om Annos rolle i prosjektorganisasjonen. Anno skal bidra til utviklingen av museet når bygget står ferdig (teknisk-kunstnerisk).

Ei uke før regjeringa går av, viser altså embetsverket muskler og får politisk ledelse med på en ren straffeekspedisjon mot den skogfinske minoriteten.