Utfordring til Turistforeningen

Skogfinneforeningens årsmøte 15. februar 2023 ber Den norske
turistforening om å etablere en merket rute gjennom skogfinneland
mellom Drammen og Gjøvik.

En slik rute vil i stor grad kunne etableres innenfor et eksisterende stinett, og må
dermed antas å kreve små investeringer.
Dette området, Finnemarka-Nordmarka-Hadeland-Totenåsen, er en av de
viktigste delene av det store østlandske barskogsområdet der skogfinnene slo
seg ned fra tidlig 1600-tall, og det vil finnes kulturminner av ulike slag. Både
eksempler på skogfinsk byggeskikk og dyrkings- og driftsspor kan ses underveis.

Det vil først og fremst være en informasjonsutfordring å gjøre ruta attraktiv,
ettersom det vil trengs en god del skilting og oppslag for å formidle denne hittil
nokså ukjente historien.
Det er en vanlig oppfatning at skogfinnene = Finnskogen. Men som vedlagte
bosettingskart viser, er dette misvisende. De første skogfinnene slo seg ned i
Hurdal og Totenåsen på 1630-40-tallet, for grensestrøkene var utrygge på den
tid. I dag er det i ferd med å gå i glemmeboka at Nordmarka var full av
finnetorp, og mange var i full drift til lenge etter krigen. Skogfinnene var også
vesentlig arbeidskraft i skogsdriften i hele området, både med hogst, fløting,
dambygging og veiarbeid.
Å føre kunnskapen om denne innsatsen videre vil også være en måte å gjøre den
nasjonale minoriteten skogfinner synlige på. En fersk rapport fra Norges
institusjon for menneskerettigheter viser at kunnskapen blant folk flest om de
nasjonale minoritetene er særdeles svak. (”Skogfinner?? Er det sånne som finner
ting i skogen?”)
Dette kan Den norske turistforening faktisk bidra til å gjøre noe med.

Enstemmig vedtatt.

SISTE, 1.3.23: DNT HAR SVART POSITIVT PÅ UTFORDRINGEN OG VIL SNAKKE MED OSS OM SAKEN.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.