Den sørgelige sannheten om departementssabotasjen

Stortingets Familie- og kulturkomite besøkte Norsk Skogfinsk Museum 11. oktober og fikk seg forelagt den virkelige historien fra prøvelsenes tid: Her ble Kulturdepartementets aktive sabotasje av hovedprosjektet for skogfinnene omsvøpsløst presentert.

BESØK AV FAMILIE- OG KULTURKOMITEEN 11.OKTOBER 2022
INNLEDNING
    •    Etter over 20 års kamp kan vi se fram til at det nye museumsbygget reiser seg i 2023. Det vil gi oss helt andre muligheter til å vise den skogfinske kulturen.  
    •    NSM har 13 år på rad søkt om å få flere stillinger. Resultatet er null. 
    •    Heller ikke i 2023 har Regjeringen foreslått nye stillinger, selv om ny museumsbygning er planlagt åpnet allerede sommeren 2024. For oss er dette totalt uforståelig OG KRITISK. 
    •    Nye stillinger først i 2024 er altfor sent (utlysning, opplæring, oppbygging av utstilling og alt arbeid som må gjøres før vi kan ta imot et stort antall besøkere. 
    •    NSM må også få økte driftsmidler fra og med 2024. 
    •    NSM hadde fra 2014 – 2018 en besøksøkning på 65,8 % - til 18.000, 3.600 pr. årsverk, mer enn de fleste museer. 
Kulturvern er ikke bare å ta vare på asken, men også å holde ilden ved like. Det forsøker vi å være oss bevisste. 
Vår visjon er: 
«Norsk Skogfinsk Museum – pådriver og knutepunkt for skogfinsk kultur». 


KORT, NY HISTORIKK
    •    2021: Stortinget bevilget 5 mill. kr. til nytt museumsbygg.  
    •    Etterpå: Et intenst arbeid med detaljplanlegging sammen med vår prosjektleder, arkitekt og mange faglige rådgivere. Alt går etter planen og anbudskonkurransen ble lagt ut 5.oktober. Byggestart er satt til februar/mars 2023 og åpning sommeren 2024. 
    •    Alt har gått etter planen og tidsskjemaet. 


Men det nytter lite med et bygg, om vi ikke kan drifte det og den forventede, store besøksøkningen.

I forprosjektrapporten «Utviklingsplan. Museumsbygg, organisasjon», datert 19.juni 2014, laget på bakgrunn av tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet og ført i pennen av prosjektleder cand. oecon. Stein Storsul, er meldingen klar i kapittel 5.5.3 Situasjonen krever løsning
"NSM er i dag et av de minste museene med statlig driftstilskudd fra Kulturdepartementet, målt etter stab, lokaler til drift, forvaltning og formidling mv. Museet står i en kritisk situasjon i dagens samfunn, når det gjelder å ivareta på en adekvat måte de aller mest grunnleggende oppgavene slik de foreligger for ethvert museum. Stikkordene er Stortingets 4 F-er. Spesielt er utfordringene store innen bygningsvern.
På den annen side er Norsk Skogfinsk museum, etter 70 års utviklingsarbeid og med et engasjert nettverk av frivillige foreninger og enkeltpersoner, et av Norges største museer målt etter antallet gjenstander i samlingene, antallet antikvariske bygninger for en stor delt bevart i autentiske kulturmiljø, størrelsen på foto- og boksamling, samt med et betydelig tilfang av lydarkiv. Det er betydelig avstand mellom de helt normale, nøkterne museumsoppgavene på den ene siden, og på den andre siden de ressursene som foreligger til å løse dem.
Utfordringen: Norsk Skogfinsk Museum står i fare for å forvitre. Behovet er både lokaler, personalressurser og driftsmidler. Løsning på ett eller to av disse tre punktene vil være både ineffektivt og uhensiktsmessig, det er en samlet løsning som skal til.» 
    •    Altså: På tross av dette: Heller ingen nye stillinger i 2023. 
    •    Vi vet at Kulturrådet i flere år har anbefalt KUD å gi oss stillinger. 
    •    En av våre ansatte, Birger Nesholen, har fått Kongens fortjenestemedalje i gull for sitt arbeid med den skogfinske kulturen. Han er nå godt over pensjonsalder. Vi har i mange år bedt KUD om en stilling, slik at han kan overføre sine kunnskaper til nye ansatte og skriftliggjøre mest mulig av sine kunnskaper. NULL respons. 
    •    Jeg må bare si at jeg som styreleder er både fortvilet og sint, på vegne av den skogfinske minoriteten på over 600.00 personer i Norge med skogfinske aner. Men vi gir oss aldri!! 

SABOTASJEMØNSTERET:

Sett over tid føyer dette seg inn i et mønster vi har opplevd over veldig mange år. Jeg nevner noen få, illustrerende eksempler: 
    •    Kulturdepartementet trakk tilbake all driftsstøtte til Gruetunet Museum for 2004 og 2005, der Birger Nesholen var den eneste ansatte. Dette var før NSM ble stiftet (2005). Nesholen fikk ingen lønn disse to årene, selv om han fortsatte arbeidet. Dette opplevde vi som en straff for ikke å gå inn i et annet museum. 
    •    2013: Stortinget bevilget 2 mill. kr. til et skisseprosjekt for et nybygg. NSM ba om et møte med KUD, for å uteske momenter i tildelingsbrevet. Da vi kom til møtet, hadde KUD – uten vårt vitende – invitert to ledere i Hedmark fylkesmuseum (nå Anno). KUDs klare agenda på møtet var å overrumple oss inn i fylkesmuseet. 
    •    Da vi er en nasjonal minoritet, sa KUD at staten skulle fullfinansiere et nytt museumsbygg, men størrelsen var ikke angitt. Et ledd i tildelingsbrevet var å utlyse en arkitektkonkurranse. Vi måtte vente over to år før vi fikk svar fra KUD på størrelsen. Vi mistet to år på dette. 
    •    I 2017 gjennomførte vi Norges fjerde største arkitektkonkurranse i oppslutning; 203 utkast fra 17 land! 
    •    Da Stortinget for 2021 bevilget 5 mill. kr. til prosjektering av nybygget, sto denne klausulen: 
«En forutsetning for tilskuddet vil være at det faglige samarbeidet mellom NSM og Anno museum styrkes for å sikre en mer robust organisasjon for gjennomføring av prosjektet, og et større faglig nettverk som vil bidra til å gi den skogfinske kulturarven bedre vilkår.» 
    •    Vår «lite robuste organisasjonen» har nå gjennomført detaljplan-prosjektet fram til anbudskonkurranse. 
    •    NSM ba i november 2020 om et møte med KUD for å få svar på hva som lå i denne formuleringen. KUD sa de skulle innkalle til et møte med flere aktører. 
    •    NSMs styre behandlet 17.desember 2020 et utkast til avtale med Anno. Det ble oversendt Anno, som valgte ikke å behandle den, i påvente av KUDs bebudede møte. 
    •    I januar 2021 vedtok NSMs styre å nedsette en prosjektorganisasjon for nybygget. 
    •    Først 14.april, 5 måneder etter av vi ba om det, ble et møte avholdt, med deltakere fra KUD, Anno, NSM, Kulturrådet, Innlandet fylkeskommune, ordføreren fra Grue kommune og vi fra NSM. 
    •    KUDs representant, Sægrov, kom med et diktat: Det skal opprettes en overordnet styringsgruppe for byggeprosjektet, bestående av styrelederne og direktørene. Styrelederen i Anno skal være leder. Anno skal være prosjekteier og føre regnskapet. 
    •    Nærmere avsettelse i eget prosjekt kommer en vel ikke? Dette kunne vi selvsagt ikke godta. Men vi fikk da lov å delta!!!
    •    Etter dette trakk Anno seg fra KUDs tildelte rolle. 
    •    Jeg vil føye til: Vi har hatt – og har – et godt samarbeid med Anno. Det var KUD som brukte dem i spillet mot oss. 
    •    Først høsten 2021 fikk NSM 2,5 av 5 mill. kr. for 2021. 
    •    Det resterende ble forespeilet utbetalt etter at samarbeidsavtale mellom museene var vedtatt. 
    •    Avtalen ble godkjent i januar 2022, 13 måneder etter at NSM hadde laget et utkast!!. 
    •    De resterende 2,5 mill. kr. for 2021 ble først utbetalt i februar 2022!!
    •    Mønsteret har i alle år vært at KUD, uten dialog og samhandling i forkant, kommer med ulike innspill, åpenbart for å tvinge oss inn et annet museum. 
    •    Dette har vært behandlet i våre fire avdelingsstyrer og NSMs styre. Alle motsatte seg enstemmig å gå inn i Hedmark fylkesmuseum/Anno museum. 
    •    Å unnlate dialog strider fullstendig mot Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter, § 15: 
«Partene skal skape de forutsetninger som er nødvendige for at personer som tilhører nasjonale minoriteter, sikres effektiv deltakelse i det kulturelle, sosiale og økonomiske liv og i offentlige anliggender, særlig de som berører dem.»
    •    Europarådets rådgivende komite har i sin Fjerde uttalelse påpekt den manglende etterlevelsen i Norge. 
    •    NSM er en ressurs for staten, men vi opplever oss behandlet som ei brikke og hundset med. Dette har skapt veldig mye ekstra arbeid for oss, tid vi heller skulle brukt på mer museale oppgaver. 
Vi er veldig glad for at Stortinget nedsatte Sannhets- og forsoningskomiteen og venter meget spent på rapporten. Vi har gitt dem mye «krutt». 
Nå må vi i Norsk Skogfinsk Museum sette vår lit til dere og Stortinget for at det skal bli mulig å åpne museet sommeren 2024. 
    •    Om vi ikke får flere stillinger i 2023, er det kritisk. Styret må i så fall vurdere å utsette åpningen. Det vil vekke nasjonal oppsikt – kanskje lenger ut også…? 

Anders Jan Larsson/styreleder i NSM

---

Uthevelser og mellomtitler er satt til av redaksjonen.

Vi minner også om at organiseringen av en folkeaksjon for nybygget startet da departementet sommeren 2016 uten å blunke brøt Forvaltningsloven og unnlot å svare på henvendelser fra museet. 

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.