Museumsåpning kan bli utsatt

Norsk Skogfinsk Museums høringsinnspill til Stortingets kultur- og familiekomite er tydelig på hvilken kritisk situasjon museet settes i dersom det ikke kommer midler til nye stillinger:

STATSBUDSJETTET 2023 - NORSK SKOGFINSK MUSEUM (NSM)

NSM er det nasjonale museet for den skogfinske, nasjonale minoriteten i Norge. 10 – 13 % av den norske befolkningen anslås å ha skogfinske aner. I den åpne arkitektkonkurransen for nytt museumsbygg i 2017 kom det inn 203 utkast fra 17 land, det fjerde største tilslaget i Norge noensinne. Den første bevilgningen til bygget kom i statsbudsjettet for 2021. Detaljplanleggingen er gjennomført og anbudskonkurransen på bygget på ca. 1.700 m2 er nå lagt ut. Forventet åpning er sommeren 2024. 

ET STORT MUSEUM - DREVET PÅ DUGNAD!
Samlingsstørrelsen gjør NSM til et stort museum i landsmålestokk. Samtidig er vi bemanningsmessig et av de minste, med 5 årsverk. Dugnad utgjør fem til sju årsverk. Vi har svært mange antikvariske bygninger å ivareta (over 140), spredt over åtte mil og tre kommuner. 
Vi har 13 år på rad søkt om statlige midler til flere stillinger, uten resultat. Ikke en gang i 2023, på vårt fjortende forsøk, har Regjeringen innstilt på å øke driftstilskuddet slik at det gir rom for flere stillinger, noe vi er både overrasket og meget skuffet over. Om vi får økte driftsmidler til nye stillinger først fra nyttår 2023/2024, er det for sent til å kunne åpne museet sommeren 2024, da utlysning, ansettelsesprosess, oppsigelsestid og nødvendig opplæring vil ta mer enn 6 måneder. 

DISKRIMINERENDE HOLDNING
Vi minner om at vi er et nasjonalt museum for en minoritet som så langt, bortsett fra bevilgning til nytt museumsbygg, er blitt møtt på en svært negativ måte fra kulturmyndighetene, jf. vår informasjon under Familie- og kulturkomiteens besøk på Finnskogen 11.oktober 2022. Vi kan vanskelig se for oss at f.eks. Nasjonalmuseet hadde måttet vente med nye stillinger til like før åpningen. Den samme logikken bør også gjelde i forhold til et mindre museum. 

MINIMUMSBEHOV NÅ:
De stillingene det er helt nødvendig å få på plass i slutten av 2023 er: 
Konservator, fra 01.12.2023 i hel stilling. Anslått kostnad i 2023: Kr 84.000. Kostnad på årsbasis: Kr 1.000.000. 
Bibliotekar, fra 01.12.2023: Anslått kostnad i 2023: Kr 80.000. Kostnad på årsbasis: Kr 960.000. NSM hadde bibliotekarstilling for noen år tilbake, men pga. presserende bygningsvedlikehold ble denne omgjort til håndverker. 

Det forutsettes at det fra 01.01.2024 følges opp med følgende stilinger, for i det hele tatt å kunne drifte museet fra start sommeren 2024: 
Vaktmester/driftsoperatør, for å få opplæring og drifte de tekniske og teknologiske systemene effektivt.  Kostnad på årsbasis: Kr 960.000. 
En ansatt i resepsjonen og museumsbutikken. Denne personen er meget sentral i forhold til daglig drift, inklusiv museumsbutikken, motta besøkende og bestillinger.  Beregnet kostnad på årsbasis: Kr. 960.000. 

BESØKSTALLENE STIGER
Ifølge Kulturrådets museumsstatistikk for 2019 hadde NSM et besøkstall på 18.000 i 2018, dvs. 3.600 besøkende pr årsverk, langt mer enn de fleste museer i Norge. Det går mot besøksrekord i 2022 og besøkstallet vil ventelig bli ytterligere høyere etter at det nye museumsbygget er åpnet. 
Utover det museale vil et nytt museumsbygg bli et nytt fyrtårn i vår region. Dette vil ha positive virkninger for besøksnæringen, som vi har samarbeidet med i mange år.  
    Vi har nå anmodet om et møte med KUDs politiske ledelse  og Kulturrådet for å uteske den statlige tenkningen og politikken overfor NSM som nasjonalt museum for den nasjonale minoriteten skogfinner i dag og i framtiden. Vi trenger forutsigbarhet for hvor departementet står i forhold til museet, og dermed i forhold til hele arbeidet med den skogfinske kulturarv i Norge. 
Vi ønsker sterkt å fylle rollen og de statlige forventninger som er satt til museene i Norge. Da må vi få de nødvendige verktøyene, noe vi ikke slett ikke har i dag. 
Vi håper Familie- og kulturkomiteens medlemmer ser vår spesielle situasjon nå, med tidfestet åpning av et nytt museumsbygg og nødvendigheten av å arbeide mer intensivt med den nye driftsfasen nå og framover. Uten flere stillinger i god tid, dvs. i senest i slutten av 2023, må styret vurdere utsettelse av åpningen. Det vil være lite heldig og vekke nasjonal oppsikt. 

Grue Finnskog 19.oktober 2022

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.