Vedtekter

Medlemsvilkår: Alle som kjenner skogfinsk tilhørighet, og/eller stiller seg solidarisk med skogfinnenes sak, støtter formålsparagrafen og betaler kontingent, kan bli medlem. 

 

Foreningens vedtekter

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Skogfinneforeningen.

§ 2 Formål

Foreningen har til formål å fremme skogfinners identitet, rettigheter og deltakelse som nasjonal minoritet, synliggjøre deres historie og kultur, arbeide for revitalisering av språk, og ellers ta opp saker som er forbundet med dette.

§ 3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. Foreningen er politisk og religiøst nøytral.

§ 4 Medlemmer

Alle som kjenner skogfinsk tilhørighet, og/eller stiller seg solidarisk med skogfinnenes sak, støtter formålsparagrafen og betaler kontingent, kan bli medlem.

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Man kan ikke stille med mer enn én fullmakt.

Møteleder velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring på foreningens hjemmeside.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest tre uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

§ 7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

 • behandle årsmelding

 • behandle revidert regnskap

 • behandle innkomne forslag

 • fastsette kontingent

 • vedta budsjett

 • velge

  • leder

  • fire styremedlemmer

  • to varamedlemmer

  • revisor

  • valgkomité med tre medlemmer

§ 8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir holdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 9 Styret

Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret består av leder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Leder velges separat for ett år. Styre­medlemmer velges for to år, dog slik at om lag halvparten av styret er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for ett år.

Styret konstituerer seg selv med fordeling av arbeidsoppgaver, og én skal være kommunikasjonsansvarlig.

Foreningen bør ha et ungdomsutvalg som er representert i styret.

Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det, dog minst fire ganger hvert år. 

Styret skal 
    •    iverksette årsmøtebestemmelser 

    •    oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse 

    •    administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser 

    •    representere foreningen utad 

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. 

§ 10 Signaturrett 

Foreningen forpliktes av lederen, eller ved dennes forfall av nestlederen, sammen med kassereren.

§ 11 Vedtektsendring 

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

§ 12 Oppløsning 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøtet bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

 

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.