Dokumentarkiv

Europarådet

Europarådets nye evaluering av norsk minoritetspolitikk

I dag 20. mai ble Europarådets femte evaluering av Norges politikk overfor de nasjonale minoritetene lagt fram. Skogfinnene får klar og tydelig støtte til sitt museumskrav. Et sammendrag av anbefalingene finnes nederst i artikkelen. 

Les hele evalueringen her.

Klage til Europarådet

Skogfinske representanter møtte 26. august en representant for Europarådets rådgivende komité for Rammekonvensjonen som kom til Oslo. 
Fra skogfinsk side ble det framført alvorlige bekymringer knyttet til museumsbygg-saken, svikten i Kommunaldepartementets håndtering av nasjonale minoriteter, og den manglende kunnskapen om skogfinnene i alle ledd av forvaltningen.

Nasjonal minoritet

 I Stortingsmelding 12 (2020-2021) fra regjeringa står det:

"Norge ratifiserte i 1999 Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter (rammekonvensjonen)."

"Det internasjonale minoritetsvernet bygger på ikke-diskrimineringsprinsippet og prinsippet om likebehandling. Det betyr at statene er forpliktet til å arbeide for at de nasjonale minoritetene blir likestilt med majoritetsbefolkningen, både formelt og i praksis. I dag er i stor grad de formelle rettighetene til de nasjonale minoritetene på plass i Norge. En utfordring er imidlertid at disse rettighetene ikke alltid følges opp i praksis."