Dokumentarkiv

Kulturministeren svikter skogfinnene

Den nye kulturministeren Annette Trettebergstuen (A) følger i Solbergregjeringas spor og svikter skogfinnene.
I dagens nettutgave av Vårt Land (11.11.21) gir hun full støtte til sitt politiserende embetsverk, som har forsynt henne med maktsvada og viser at minoritetsrettigheter er helt uten interesse. INGEN PENGER UTEN UNDERKASTELSE OG TVANGSASSIMILERING.

Her er Trettebergstuens svar til Vårt land:

  • "Den skogfinske kulturarven er en viktig del av historien om Norge, og også denne regjeringen stiller seg bak ønsket om å få realisert et praktfullt og profesjonelt drevet formidlingsbygg på Svullrya. Da Stortinget bevilget 106,6 millioner kroner til Finnskogens Hus, var premisset "at det faglige samarbeidet mellom Norsk Skogfinsk Museum (NSM) og Anno museum styrkes for å sikre en mer robust organisasjon for gjennomføring av prosjektet, og et større faglig nettverk som vil bidra til å gi den skogfinske kulturarven bedre vilkår". 


  • Bakgrunnen for denne forutsetningen om samarbeid med et større museumsmiljø er at vi plikter å sikre at et så stort byggeprosjekt blir håndtert på en mest mulig forsvarlig måte. Samtidig vil det bidra til å sikre at innholdet i det nye bygget og den påfølgende driften av det, møter dagens krav til moderne museumsformidling. NSM og det skogfinske miljøet er premissleverandører for forvaltningen og formidlingen av den skogfinske kulturarven. Jeg tror at et tett samarbeid mellom NSM og Anno nettopp vil sikre at den skogfinske kulturarven får best mulige vilkår. Det resterende tilsagnet vil bli utbetalt når en avtale om samarbeid mellom NSM og Anno museum og de øvrige forutsetningene for tilsagnet foreligger. Jeg vil ta initiativ til et møte med partene for å se på hvordan dette kan løses i alles interesse."

Den siste setningen betyr enda en ørkesløs runde med overtalelse og dårlig skjulte trusler. 
Hvis Trettebergstuen virkelig ønsker å hogge over denne gordiske knuten, kan hun begynne med å kalle inn sitt eget embetsverk og instruere dem om å godta den organiseringa både av byggeprosjektet og den videre driften som NSM har lagt fram etter årevis med press. Hun bør dessuten sørge for at de setter seg skikkelig inn i Europarådets rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter, som de er forpliktet til å følge. 

 

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.