Dokumentarkiv

Norsk Skogfinsk Museum

Kulturrådets museumsvurderinger 2021

Kulturrådets museumsrapport 2021 kom i oktober 2022. Norsk Skogfinsk Museum er omtalt på sidene 110–113. Her finner du alle tall som gjelder stiftelsen. 
Alle museene er vurdert etter samme mal og kan derfor sammenliknes med hverandre. Du finner rapporten her.

(Fila er stor og tar litt tid å laste ned.)

 

Museet: Anbud lagt ut nå

Endelig et skritt videre med skogfinnenes hus! Nytt museum

Norsk Skogfinsk Museums nye bygg er lagt ut på anbudskonkurranse.

Pressemelding 11. oktober 2022:

Stor lettelse da byggepenga kom

Avisa Glåmdalen meldte 5. mars 2022 om stor lettelse da knivingen med Kulturdepartementet om hvem som skulle over- og underordnes hvem endelig tok slutt. Byggemidlene fra departementets pengesekk ble endelig utløst:

Les artikkelen her

Oppdatering om museumsbygget

Siste nytt om nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum (sakset fra NSMs Facebook-konto):
Nå er det endelig bekreftet at resterende 2,5 mill. kr for 2021 og 6 mill. kr for 2022 utbetales snarlig. Dette på grunnlag av at en avtale vi kan leve godt med er inngått med Anno museum og at vi nå har godtatt de betingelser som følger av det nye tildelingsbrevet. Det er ingen kameler som må svelges her. Vi er altså fortsatt en selvstendig organisasjon.

Skogfinnenes hus eller?

Å kalle Norsk Skogfinsk Museums nybygg for "Finnskogens hus" er en misforståelse som bygger på et påfunn fra arkitektene. Vi har slått ned på Kulturdepartementets bruk av denne betegnelsen, som også har begynt å spre seg i mediene.

Departementet måtte gi seg!

Tirsdag 22. februar kom endelig utbetalingstilsagn til Norsk Skogfinsk Museum fra Kulturdepartementet. Det ser ut til at statsråden har gitt byråkratene beskjed om at samarbeidsavtalen med Anno, som sikrer NSMs sjølstendighet, skal godtas, og at Stortingets bevilgning på forrige statsbudsjett skal utbetales.

https://www.regjeringen.no/statstilskudd 

Ber Stortinget sikre NSM

Årsmøtet i Skogfinneforeningen 17. februar 2022 ber Stortinget sørge for at Norsk Skogfinsk Museum snarest blir sikret et så romslig driftsgrunnlag at institusjonen kan oppfylle sitt formål som kjerneinstitusjon for skogfinnene som nasjonal minoritet. 
Enstemmig vedtatt.

Ber om stipendiat til NSM

Foreningen har 2. februar 2022 sendt følgende henvendelse til Forskningsrådet:

Museumsstipendiat til Norsk Skogfinsk Museum

I Solbergregjeringens budsjettforslag for 2022 inngikk det under kapitel 328, post 78, et forslag om 5 millioner kroner til stipendiatstillinger til museumsforskning, forvaltet av Forskningsrådet.

Svar til en statsråd

Skogfinneforeningen setter statsråd Annette Trettebergstuen på plass i et innlegg i Klassekampen 7. desember: https://klassekampen.no/debatt-med-et-folk-i-ryggen

Fornyet klage til Riksrevisjonen

Foreningen har igjen sendt klage til Riksrevisjonen over Kulturdepartementets behandling av skogfinnenes museumssak:

"Vi viser til vår siste henvendelse 14. juli i år og vil legge til følgende:

"Politikerne overstyres"

Nytt stort oppslag i Klassekampen 2.12.2021 styrker hva vi tidligere har sagt: Kulturdepartementets avdeling KV2 driver egen butikk. Og når ny statsråd messer videre på kravet om "samarbeidsavtale", må det klargjøres hvordan den skal konstrueres for ikke å bety kontroll.

 https://klassekampen.no/politikerne-overstyres

Kronikk om trakasseringa

Foreningens nestleder forteller på kronikkplass i Klassekampen 26. november om Kulturdepartementets trakassering av skogfinnene i saken om nytt museumsbygg.
https://klassekampen.no/kronikk

Svar til statsråden

Skogfinneforeningen har denne kommentaren til Trettebergstuen:

Fra Vårt Land 17. november 2021:

Gi skogfinnene råderett over kulturbygget

Den som satt med forventninger om at ei ny regjering og en ny kulturminister ville bryte med statens trakasseringspolitikk overfor skogfinnene og gi dem råderett over eget kulturbygg, må tenke om igjen.

Anette Trettebergstuen (Ap) har ifølge Vårt lands reportasje 11.11.21 stilt seg på samme banehalvdel som Solberg-regjeringa: Ingen penger til nytt museumsbygg, uten det vi opplever som en forventning til underkastelse og tvangsassimilering.

Minoritetsfiendtlig behandling av skogfinnene

Her er Vårt lands nettartikkel 11.11.2021:

Vårt Land, nettutg. 11.11.21:

– Minoritetsfiendtlig behandling av skogfinnene

MUSEUM: Norsk Skogfinsk Museum venter fortsatt på statlige millioner bevilget til nytt museumsbygg. Andre minoriteter stiller seg bak kravet om utbetaling og kaller Kulturdepartementets behandling av skogfinnenes museumsbyggesak for minoritetsfiendtlig. Kulturminister Anette Trettebergstuen ber nå om et møte.

Kulturministeren svikter skogfinnene

Den nye kulturministeren Annette Trettebergstuen (A) følger i Solbergregjeringas spor og svikter skogfinnene.
I dagens nettutgave av Vårt Land (11.11.21) gir hun full støtte til sitt politiserende embetsverk, som har forsynt henne med maktsvada og viser at minoritetsrettigheter er helt uten interesse. INGEN PENGER UTEN UNDERKASTELSE OG TVANGSASSIMILERING.

Fellesuttalelse fra minoritetsmøtet 6.11.2021

Forsamlingen av minoritetsrepresentanter vedtok enstemmig denne uttalelsen om statens behandling av skogfinnenes museumssak:

Deltakerne på møtet 6. november 2021 på Litteraturhuset i Oslo om de nasjonale minoritetenes situasjon i Norge tar sterk avstand fra Kulturdepartementets paternalistiske og minoritetsfiendtlige behandling av skogfinnenes museumsbyggesak, og krever at midlene som Stortinget har bevilget blir utløst omgående. Som nasjonal minoritet har skogfinnene rett til å forvalte sin egen historie uansett hvordan staten organiserer museumsfeltet forøvrig.

Tilstedeværende:

Skogfinneforeningen

Kven Østlandet

Kvensk-Finsk Riksforbund

Taternes Landsforening

Det Mosaiske Trossamfund i Oslo

Trusselbrevet

Kulturdepartementets siste brev før regjeringsskiftet er en trussel.
Enten får NSM innordne seg under Anno, eller det blir ingen utbetalinger.

I tillegg tillater departementet seg å belære skogfinnene om hvordan den europeiske Rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter skal forstås – nemlig at de skal gjøre som de får beskjed om av staten. Det er selvfølgelig en pyramidal misforståelse: Rammekonvensjonen er ment som et vern nettopp mot denne paternalismen.

Det departementet aldri har vlllet forstå er at det er minoritetsperspektivet som er grunnlaget for at NSM ikke vil la seg assimilere i Anno. Som nasjonalt kompetansesenter for minoriteten skogfinner, passer ikke NSM inn i den museumsstrukturen departementet har drømt om.

Vi kjemper videre.

images/PDF/Statsbudsjettet_2021_-Trusselbrev

Fra folket:

Lureskilling til NSM

Etter et nytt møte mellom NSM og statssekretær Emma Lind 5. oktober er det kommet tilsagn om en liten utbetaling av de bevilgede midlene til byggeprosjektet. Men igjen er det knyttet vilkår til utbetalingen: Anno skal inn.

Fem timer etter møtet mottok NSM et tildelingsbrev på 2,5 MNOK, dvs. halve beløpet avsatt for 2021. Til denne overføringen knyttes betingelser om at

- totale byggekostnader skal stå fast på 106 MNOK, et beløp som ikke vil bli justert iht. KPI eller økte materialkostnader (trevarepriser)

- NSM og Anno kommer til enighet om Annos rolle i prosjektorganisasjonen. Anno skal bidra til utviklingen av museet når bygget står ferdig (teknisk-kunstnerisk).

Ei uke før regjeringa går av, viser altså embetsverket muskler og får politisk ledelse med på en ren straffeekspedisjon mot den skogfinske minoriteten.

Ny kjepp i hjula for NSM

Dagen etter valget, 14. september, kom kulturministerens svar på det skriftlige spørsmålet som ble levert av Karin Andersen ei uke tidligere: Hvor blir det av utbetalingen av midler til Norsk Skogfinsk Museums byggeprosjekt? 
Og da viser det seg at departementet har funnet en ny kjepp å stikke i hjula for NSM: Nå vil de først rådføre seg med Statsbygg, og så får de se...
Dette viser med all ønskelig tydelighet hva som har vært Kulturdepartementets avdeling KV2s hovedplan fra dag 1: NSM skal aldri få lov til å ta styring over eget prosjekt. 
Først holder de museet på sultegrensen mht driftsmidler i årevis for å hindre at de vokser seg sterke - og så bruker de størrelsen som argument mot dem når de prøver å få reist museet sitt, et skogfinnenes hus, og tvinge dem inn i en uønsket struktur. 

Nå fant de altså en ny vri for å kunne fortsette treneringa, og setter byggeprosjektet i fare for å rase sammen. Det er et planlagt ras. Og det er en kulturminister fra Venstre som lar seg dirigere. Var ikke Venstre i sin tid en fanebærer mot embetsmannsstaten?

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=85823&fbclid=IwAR1bCryp_7yTgqsCfAuYEq1D-JFDyjVDWferbM4UVj-lzAS1eqQWmoO2XRA

Klage til Riksrevisjonen

Skogfinneforeningen har sendt inn klage til Riksrevisjonen over Kulturdepartementets behandling av Norsk Skogfinsk Museums byggesak. Stortinget bevilget midler på statsbudsjettet for 2021, men til dags dato er det ikke utbetalt ei krone, og byggeprosjektet er i en kritisk situasjon.
Vi hevder at departementsavdelingen KV2 har en egen agenda der skogfinnenes museum skal tvinges inn i en hierarkisk struktur mot deres egne ønsker, i strid med Europarådets rammekonvensjon for nasjonale minoriteter, og i strid med tidligere politiske føringer. Med andre ord: Denne avdelingen driver egen butikk. 

Raja svarer som han får beskjed om

Karin Andersen (SV) sendte 10. mai et spørsmål til kulturministeren om utbetaling av byggemidler til NSM, og fikk 19. mai svar fra Abid Raja. Han sier det departementsavdelingen KV2 sier han skal si.
https://stortinget.no/no/svar-fra-Raja

SISTE:
Karin Andersen (SV) har 5. september på nytt sendt spørsmål til kulturministeren om de uteblitte midlene til museumsbygget:

https://stortinget.no/no/nytt-spørsmål

 

Partiene svarer om NSM

Skogfinneforeningen har sendt to spørsmål til stortingspartiene om hvordan de stiller seg til framtida for Norsk Skogfinsk Museum.
Tilsynelatende er velviljen stor. Men går man nøyere inn i svarene, finner man også forbehold og tåkepunkter.
images/PDF/Pressemelding_2021-08-20.pdf

Ta politisk styring!

Skogfinneforeningen svarer Kulturdepartementets politiske ledelse i Klassekampen onsdag 23. juni 2021:

TA POLITISK STYRING!

Kulturdepartementet fortsetter sin struping av skogfinnene og deres flaggsak: nytt museumsbygg. Statssekretær Emma Lind (V) eksponerer 18.6 sin uvitenhet om hva som foregår i eget departement. Treneringen av Norsk Skogfinsk Museums nybygg har pågått i årevis som en del av avdelingsdirektør Stein Sægrovs masterplan for museumsstrukturen i Norge.

NSM svarer K-dep.

Norsk Skogfinsk Museum skrev 8. juni til Kulturdepartementet og redegjorde for situasjonen byggeprosjektet står i etter departementets trenering. Les brevet her. 

images/PDF/NSM_til_KD_8621.pdf

Men har departementet videreformidlet dette? Det virker ikke som om politikerne kjenner til informasjonen her.

Nye kjepper i bygge-hjulet

Kulturdepartementet har siden statsbudsjettet ble lagt fram i høst, gjort en ny omdreining på skruen som skal tvinge Norsk Skogfinsk Museum inn under regionmuseet Anno. Bevilgede midler holdes tilbake, og byggearbeidet står i stampe. Museumseksjonens "masterplan" skal tvinges igjennom. At dette bryter med den europeiske rammekonvensjonen for nasjonale minoriteter som Norge har sluttet seg til, er uten interesse. Klassekampen rapporterer om situasjonen. 

https://klassekampen.no/byggestopp-igjen