Dokumentarkiv

Høringssvar

Meld. St. 12 (2020–2021) Høringssvar

til Stortingsmelding om Nasjonale minoriteter.

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/visning-av-skriftlig-innspill/?dnid=15157&h=10004247

Vindkraftutbygging – vårt høringssvar

Vi har sendt inn høringssvar til regjeringas "forslag til endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet" som vil forsere vindkraftutbygginga. Kort og kontant:

Vindkraft.fi

(Foto: hbl.fi)

Les høringsvaret her.

Høring i Kommunalkomiteen 9.11.2021

Norges museumsforbund tok opp bl.a. behovet for styrking av driftsmiddeltilskuddet til Norsk Skogfinsk Museum. Når det først er avsatt byggemidler, må det nye museet også fylles med innhold. Innlegget starter ved 25:45.

Deretter kommer innlegg fra Nasjonale minoriteter i Norge, og Faggruppen for den kollektive oppreisningen for romanifolket/taterne.

https://www.stortinget.no/kommunalkomiteen-9.11.21

 

Høring i Kulturkomiteen 8.11.21

 Fra mandagens budsjetthøring. Skogfinneforeningen og Norsk Skogfinsk Museum satte skapet på plass.

Hør og se opptaket fra Kulturkomiteen her

 


 Her troikaen fra museet og foreningen etter høring.

Innspill til Kulturkomiteen

Foreningen har sendt innspill til Kulturkomiteens høring 9. november, og kommer til å møte opp med et muntlig innlegg også. 

Høringsinnspill fra Skogfinneforeningen

Høring: Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)
Innspillsdato: 24.10.2021

Fra Skogfinneforeningen: Skjær gjennom i museumssaken!

Til Kulturkomiteen, nov. 2021 

Skogfinneforeningen, stiftet i januar 2021, organiserer alle skogfinner, men prioriterer i første omgang vestbygdene på Østlandet som har vært mest usynlige til nå.
Et nytt museumsbygg og en styrking av Norsk Skogfinsk Museum som nasjonalt kompetansesenter for den skogfinske minoriteten står øverst på vår sakliste.

Vi konstaterer at Kulturdepartementet gjennom et par tiår har sett med stor skepsis på slike planer, og har lagt mye energi i å bremse dem og styre prosjektet inn i sin egen strukturplan for museumssektoren.

Høring i Kulturkomitéen

27. april holdt kulturkomitéen på Stortinget videohøring om Museumsmeldinga. Foreningen sendte inn høringsnotat og deltok dessuten muntlig i møtet.

Høringsnotat fra Skogfinneforeningen:                  

 Skogfinneforeningen ble stiftet 26. januar 2021 og nærmer seg allerede et hundretalls medlemmer. Foreningens formål er ”å fremme skogfinners identitet, rettigheter og deltakelse som nasjonal minoritet, synliggjøre deres historie og kultur, arbeide for revitalisering av språk, og ellers ta opp saker som er forbundet med dette.”

 Styrking av Norsk Skogfinsk Museum (NSM) er derfor en kjernesak for foreningen.

Breiside mot minoritetsmeldinga

Nettverket Nasjonale minoriteter i Norge slår fast at Stortingsmelding 12 som vedtas i morgen er et tilbakeskritt for minoritetene. 

Minoritetsorganisasjonene satte sin lit til at Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité ville ta hensyn til innspillene de kom med. Men det skjedde ikke. I stedet ber komitéen Stortinget om å vedta meldingen uten endringer.

Dermed blei skuffelsen enda større.

 Jeg reagerer på at de slutter seg til en stortingsmelding som legger til grunn at medbestemmelse ikke er nødvendig for å oppnå effektiv deltakelse. Det sier leder i Norske kveners forbund, Kai Petter Johansen.

Dialogen mellom nasjonale minoriteter og myndighetene har vært dårlig tidligere. Johansen mener den blir neppe styrka som følge av denne stortingsmeldingen.

https://www.nrk.no/tilbakeslag-for-minoritetene