Dokumentarkiv

Meld. St. 23 (2020–2021)

Musea i samfunnet — Tillit, ting og tid : Tilråding frå Kulturdepartementet 26. mars 2021

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-23-20202021/id2840027/

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.