Dokumentarkiv

Stortingsmeldinger, innstillinger og proposisjoner

Meld. St. 12 (2020–2021)

Nasjonale minoriteter i Norge — En helhetlig politikk

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-12-20202021 

Innst. 324 S (2020–2021) :

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Nasjonale minoriteter i Norge – En helhetlig politikk (Midlertidig) 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-324s/?all=true

 

Meld. St. 23 (2020–2021)

Musea i samfunnet — Tillit, ting og tid : Tilråding frå Kulturdepartementet 26. mars 2021

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-23-20202021/id2840027/