DOKUMENTARKIVET

Her legger vi inn offentlige dokumenter og annet nyttig materiale av allminnelig interesse for debatten.

 

Nasjonale minoriteter - sammenfatning fra Utdanningsdirektoratet.

Generell historisk oversikt. Om skogfinnene fra s. 36.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/nasjonale-minoriteter/skogfinner/#

 

Meld. St. 23 (2020–2021) Musea i samfunnet — Tillit, ting og tid : Tilråding frå Kulturdepartementet 26. mars 2021

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-23-20202021/id2840027/

 

Innst. 324 S (2020–2021) : Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Nasjonale minoriteter i Norge – En helhetlig politikk (Midlertidig) 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-324s/?all=true

 

Høringssvar til Stortingsmelding om Nasjonale minoriteter - Meld. St. 12 (2020–2021)

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/visning-av-skriftlig-innspill/?dnid=15157&h=10004247

 

[TELEMARKSRAPPORTEN] Kulturell berikelse – politisk besvær. Gjennomgang av politikken overfor nasjonale minoriteter 2000-2019 (utg. mars 2020).

https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/kulturell-berikelse-politisk-besvaer/3597/

 

 

Meld. St. 12 (2020–2021) Nasjonale minoriteter i Norge — En helhetlig politikk

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-12-20202021 

 

FINNEMANNTALLET 1686. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt 1990.
https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100508081?fbclid=IwAR3cJYuPMuAAOXbJDyuAunRlQcyKKYElgXgzf6h0OkMmCkxu7OcBwm5V7Bg&page=0 

 

Om Finnemanntallet:

https://www.arkivverket.no/utforsk-arkivene/eldre-historie--1814/finnemanntallet-og-den-finske-innvandringen-pa-1600-tallet?q=Finnemanntallet&fbclid=IwAR1RP13LfO9HZTiIRmI90GhRLFNFUEXOGkMX5KE5o2btzc0c_yOZR9w55C4

 

 Årbok for Hadeland 2019 

Bjørn Liaklev: Litt om finneinnvandringen på Hadeland.  /images/PDF/Liaklev..pdf

 

SKOGSARBEIDERHISTORIE

Interessant samtidshistorie fra trettiåra: 
Kristian Gleditsch: Skogsarbeidernes kamp. Oslo : Fram. 1932

Skogsarbeidernes kamp.

 

GRUNNFORSKING

 

Anniken Johansen 2014: 

”At sådan ukrutt måtte ganske utryddes” : Om de finske innvandrerne på Østlandet på 1600-tallet, og deres møte med det norske bondesamfunnet

images/PDF/Master_Om-skogfinnene.pdf

 

Anne Minken: Tatere i Norden før 1850

Anne Minkens doktorgradsavhandling handler om tatere, en annen minoritet i Norden. Siden det er en glimrende avhandling, og en god del perspektiver på statenes behandling av minoriteter vil være sammenfallende med skogfinske erfaringer, tar vi den med her som et eksempel framtidige stipendiater kan strekke seg etter.

https://Minken_Tatere_i_Norden

 

Trine Sennerud Melby 2012:

De skogfinske bosettingene i Aurskog, Setskog og Eidskog, 1650-1725

images/PDF/Masteroppgave_Trine.pdf

 

Magnus Bernhardsen 2019:

«Den første jeg kjender av ætten fikk ryddet sig plass i en skog» : Skogfinnar i norsk litteratur

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66725/master_pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR1WUtf8FZVK8lMIFRuGJMQeDOM4FW-dobOtt0Ve4T1O_pECEAmUOMefTmE 

 

Petter Weldingh 2021:

"Jeg tænkte mig Finnerne som et Slags Fantefolk" : Oppfatninger om skogfinner i Norge – fra marginalisering til assimilering?
Les oppgaven her: Petter-Weldingh.master