Sannhets- og forsoningskommisjonens publikumsmøter

Anette Ballari Nilssen:

Møter uten motstand : Om de åpne møtene i Sannhets- og forsoningskommisjonen. Masteroppgave 2021. Nilssen_Anette Ballari.pdf

Sølvskatten - hva betalte finnskogingene?

Sølvskatten som personalhistorisk og kulturhistorisk kilde

Av Lars Løberg, cand.philol. med historie hovedfag fra UiO 1986, fagdirektør i Utenriksdepartementet pt ambassaderåd ved ambassaden i Warszawa, faglærer i historie ved Høyskolen i Volda (2008-10).

Foredrag på Finnsam-konferansen i Oslo mars 2022.

Menneskerettigheter og Sannhetskommisjonen

Hans Morten Haugen ved VID Vitenskapelige høgskole har skrevet denne artikkelen til International Journal of Minority and Group Rights (den kommer i tidsskriftet i 2022): Any Role for Human Rights in the Norwegian Truth and Reconcilation Commission Addressing Forced Assimilation? images/PDF/IJGR_1278_Haugen.pdf

Diskusjon om urfolk

"Hvordan staten forskjellsbehandler nasjonale minoriteter – om kvener og samer".
Foredrag av historiker Trond Gabrielsen, HIFO, på møtet arrangert av kvenene på Litteraturhuset i Oslo 6. november 2021.

 images/PDF/Hvordan_staten_forskjellsbehandler_nasjonale_minoriteter_1.pdf

DOKUMENTARKIVET

Her legger vi inn offentlige dokumenter og annet nyttig materiale av allminnelig interesse for debatten.

 

Nasjonale minoriteter - sammenfatning fra Utdanningsdirektoratet.

Generell historisk oversikt. Om skogfinnene fra s. 36.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/nasjonale-minoriteter/skogfinner/#

 

Meld. St. 23 (2020–2021) Musea i samfunnet — Tillit, ting og tid : Tilråding frå Kulturdepartementet 26. mars 2021

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-23-20202021/id2840027/

 

Innst. 324 S (2020–2021) : Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Nasjonale minoriteter i Norge – En helhetlig politikk (Midlertidig) 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-324s/?all=true

 

Høringssvar til Stortingsmelding om Nasjonale minoriteter - Meld. St. 12 (2020–2021)

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/visning-av-skriftlig-innspill/?dnid=15157&h=10004247

 

[TELEMARKSRAPPORTEN] Kulturell berikelse – politisk besvær. Gjennomgang av politikken overfor nasjonale minoriteter 2000-2019 (utg. mars 2020).

https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/kulturell-berikelse-politisk-besvaer/3597/

 

 

Meld. St. 12 (2020–2021) Nasjonale minoriteter i Norge — En helhetlig politikk

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-12-20202021 

 

FINNEMANNTALLET 1686. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt 1990.
https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100508081?fbclid=IwAR3cJYuPMuAAOXbJDyuAunRlQcyKKYElgXgzf6h0OkMmCkxu7OcBwm5V7Bg&page=0 

 

Om Finnemanntallet:

https://www.arkivverket.no/utforsk-arkivene/eldre-historie--1814/finnemanntallet-og-den-finske-innvandringen-pa-1600-tallet?q=Finnemanntallet&fbclid=IwAR1RP13LfO9HZTiIRmI90GhRLFNFUEXOGkMX5KE5o2btzc0c_yOZR9w55C4

 

 Årbok for Hadeland 2019 

Bjørn Liaklev: Litt om finneinnvandringen på Hadeland.  /images/PDF/Liaklev..pdf

 

SKOGSARBEIDERHISTORIE

Interessant samtidshistorie fra trettiåra: 
Kristian Gleditsch: Skogsarbeidernes kamp. Oslo : Fram. 1932

Skogsarbeidernes kamp.

 

GRUNNFORSKING

 

Anniken Johansen 2014: 

”At sådan ukrutt måtte ganske utryddes” : Om de finske innvandrerne på Østlandet på 1600-tallet, og deres møte med det norske bondesamfunnet

images/PDF/Master_Om-skogfinnene.pdf

 

Anne Minken: Tatere i Norden før 1850

Anne Minkens doktorgradsavhandling handler om tatere, en annen minoritet i Norden. Siden det er en glimrende avhandling, og en god del perspektiver på statenes behandling av minoriteter vil være sammenfallende med skogfinske erfaringer, tar vi den med her som et eksempel framtidige stipendiater kan strekke seg etter.

https://Minken_Tatere_i_Norden

 

Trine Sennerud Melby 2012:

De skogfinske bosettingene i Aurskog, Setskog og Eidskog, 1650-1725

images/PDF/Masteroppgave_Trine.pdf

 

Magnus Bernhardsen 2019:

«Den første jeg kjender av ætten fikk ryddet sig plass i en skog» : Skogfinnar i norsk litteratur

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66725/master_pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR1WUtf8FZVK8lMIFRuGJMQeDOM4FW-dobOtt0Ve4T1O_pECEAmUOMefTmE 

 

Petter Weldingh 2021:

"Jeg tænkte mig Finnerne som et Slags Fantefolk" : Oppfatninger om skogfinner i Norge – fra marginalisering til assimilering?
Les oppgaven her: Petter-Weldingh.master

Underkategorier