Lokalhistorie i tekst og bilder

Automatisk fredning?

Skogfinneforeningen har reist et krav om at skogfinske kulturminner eldre enn 1850 bør bli sikret automatisk fredning. Det er nedsatt et lovutvalg som skal revidere kulturminneloven, og de har nå fått henvendelsen. Vårt krav ligger godt innafor deres mandat. Miljøverndepartementet svarte 7. oktober:

"Svar på henvendelse om utvidelse av kulturminneloven

Klima- og miljødepartementet viser til mottatt henvendelse fra Skogfinneforeningen, oversendt fra Kultur- og likestillingsdepartementet 14. september 2022.

Regjeringen har som kjent nylig oppnevnt et lovutvalg som skal foreta en full gjennomgang av dagens kulturminnelov og regulering av kulturmiljø i andre lover. Utvalget skal også legge frem forslag til en ny lov om kulturmiljø. Utvalget startet sitt arbeid 1. september 2022 og skal levere sin utredning, i form av en NOU, innen 1. september 2024.

I utvalgets mandat står det blant annet at «utvalget skal vurdere om det er behov for særlige regler for å sikre at samisk kulturmiljø og nasjonale minoriteters kulturmiljø ivaretas på en god måte og i samsvar med Norges internasjonale forpliktelser».

Vi videresender deres henvendelse til kulturmiljølovutvalget som i lys av ovenstående bør kjenne til henvendelsen."

 

Se også artikkelen "Kulturminner i skog" fra Nibio her.

 

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.